UMOWA WYPOŻYCZENIA BUSA

Umowa wypożyczenia zawarta w dniu ………………… pomiędzy PH Jadwiga Karaś z siedzibą ul. Podgórna 2, 96-500 Sochaczew, NIP  837-105-45-14 reprezentowaną przez

Robert Karaś, tel. +48 661-922-039 zwany dalej Wynajmującym

a

Imię…………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko……………………………………………………………………..………………..………

Zamieszała/y …………………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego /paszportu ………….………………………………………………………

Wydany przez …………………………………………………………………………………………

Pesel ……………………………………………………………………………………………………

Prawo jazdy nr …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………..

zwana/y dalej Najemcą.

 

§1

 1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie (przekazanie do odpłatnego użytkowania) samochodu marki RENAULT TRAFIC, rok produkcji 2015, o nr rejestracyjnym WZ57OW,  nr nadwozia VF13JL71853425924.
 2. Wyposażenie;
 • gaśnica (pod fotelem pasażera)
 • trójkąt (pod fotelem pasażera)
 • Kamizelka sztuk 3 (pod fotelem pasażera)
 • apteczka (pod fotelem pasażera)
 • radio CD (firmowe)
 • koło zapasowe (z tyłu pod podłogą)
 • ……………………………………………………………………..…………………………….

Oraz

 • dowód rejestracyjny samochodu
 • polisa ubezpieczeniowa
 • instrukcja obsługi samochodu (opcja)

 

§2

 

 1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu opisanym w §1 i może nim swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.
 2. Najemca oświadcza, że otrzymuje RENAULT TRAFIC bez jakichkolwiek wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki przy wypożyczaniu wymienionego pojazdu, musi być ona dokładnie opisana poniżej

UWAGI: ……………….……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Najemca oświadcza, iż został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi pojazdu, w tym poszczególnych urządzeń technicznych. Nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
 2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania pojazdem oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

Najemca, jako drugiego kierowcę wskazuje i upoważnia Imię…………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko……………………………………………………………………..………………..………

Prawo jazdy nr ………………………………………………………………………………………

 

§3

 1. Limit dzienny kilometrów wynosi 250. Opłata za dodatkowe klinometry to  0,49 PLN za każdy nadmiarowy kilometr
 2. Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotowego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami (nie wolno przekraczać dopuszczalnej ilości przewożonych osób).
 3. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w wypożyczonym pojeździe. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawa może nastąpić tylko w autoryzowanym serwisie, po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego.
 4. Szczegółowe warunki i zasady wynajmu pojazdu oraz urządzeń technicznych, obowiązki i prawa stron, zobowiązania i odpowiedzialność Najemcy oraz inne postanowienia określa regulamin wynajmu stanowiący załącznik do niniejszej umowy i jest on jej integralną częścią.
 5. Kaucja jest zatrzymywana przez Wynajmującego w sytuacji gdy: (odpis z regulaminu)
 1. Najemca uszkodzi lub straci dowód rejestracyjny lub polisę ubezpieczeniową
 2. Najemca uszkodzi lub straci kluczyk do samochodu
 3. w trakcie trwania umowy któraś z szyb zostanie uszkodzona
 4. w trakcie trwania umowy zostanie uszkodzony którykolwiek element w wypożyczanym pojeździe
 5. kierowca (Najemca) wynajmowanego pojazdu nagminnie przekracza prędkość lub łamie przepisy ruchu drogowego
 6. Najemca dokonuje przeróbek lub napraw w wypożyczanym pojeździe bez  ustalenia tego z Wynajmującym
 7. Palenia tytoniu w wyjmowanym pojeździe
 8. Wyjazdu wynajmowanym pojazdem poza UE  

§4

 1. RENAULT TRAFIC oraz osprzęt, o której mowa wyżej, wynajmuje się

dnia………..……………………………..,

od godz. …………………………………

ze stanem paliwa -  ¼ , ½ , ¾ , pełny bak,

stan licznika ……….…………………….

do dnia …………………………………..

do godziny ………………………………

 

 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego pojazdu do upływu wymienionego wyżej terminu. W przypadku zwłoki w czasie zostanie naliczona kara w wysokości 450 PLN/dzień.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Miejsce odbioru pojazdu przez Najemcę; ………………………………………...........................................................................................
 2. Miejsce zwrotu pojazdu przez Najemcę; ……………………………………………………………………..…………………………………

Najemca nie ma możliwości/prawa przedłużania terminu wynajmu bez wyraźnej zgody Wynajmującego.

§5

 1. Opłaty brutto, wraz z zastawem z tytułu wypożyczenia RENAULT TRAFIC pobierane są z góry za cały czas najmu i wynoszą:

 

 1. Za doprowadzenie pojazdu…………………………………………………..zł
 2. Za odebranie pojazdu…………………………………………………………zł                          
 3. Z innego tytułu, (opis:…………………………………………………..………) ..………………………………………………..…………………………..……zł
 4. Zastaw zwrotny w wysokości………………………………………………...zł                                                  

          RAZEM ……………………………………………….………..….……………zł

 

 1. Zastaw stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego. W przypadku gdyby zastaw nie pokrywał wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości w przeciągu siedmiu dni roboczych od dnia zwrotu przedmiotu najmu.

§6

 1. Wraz z pojazdem, osprzętem oraz kluczykiem, Wynajmujący przekazuje na czas trwania najmu Najemcy; dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC.
 2. Wynajmujący oświadcza, że pojazd podlega ciągłemu monitorowaniu a rażące nadużycie przepisów drogowych może skutkować konsekwencjami prawnymi.
 3. Jeżeli w okresie wynajmu pojazdu, zostanie nałożony mandat karny, mandat parkingowy lub inna opłata, Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności we własnym zakresie.
 4. Jeżeli do Wynajmującego wpłynie wniosek o wskazanie kierowcy, Wynajmujący oświadcza, że przekaże dane osobowe Najemcy, który był w posiadaniu pojazdu we wskazanym okresie.
 5. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony pojazd RENAULT TRAFIC.

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
 2. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie.

§8

 1. Najemca zobowiązuje się do kontrolowania stanu płynów eksploatacyjnych w wynajmowanym samochodzie i ewentualne uzupełnianie ich w razie potrzeby. Olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy.

§9

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

 

 

Wynajmujący                                                                                             Najemca

(data i czytelny podpis)                                                                                    (data i czytelny podpis)